دوش لولا درب

دوش لولا از برنج جامد وارد ساخته شده، پایان نیکل و کروم درجه plated.90، درجه 135، درجه 180 است، درجه 360 در دسترس هستند.