شیشه ای لولا درب

لولا درب شیشه ای چند گزینه دارید: شیشه به شیشه نصب شده، دیوار به شیشه ای نصب شده، گزینه قابل تنظیم است. این می تواند برای ضخامت شیشه ای 8-12mm استفاده می شود.